Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>Aktivity školy>Hospodářská činnost školy>Letní tábor v Itálii - Riccione 2008

Letní tábor v Itálii - Riccione 2008

Masarykova základní škola v rámci hospodáøské èinnosti poøádá každoroènì letní pobytový tábor pro žáky základních škol v Broumovì. V letošním roce byl uskuteènìn poprvé výjezd do zahranièí . Vedoucí tábora – paní Mgr.Eva Hubková v krátké zprávì informuje o pobytu a mnoho fotografií zachycuje nádhernou pøírodu a prùbìh tábora .

Letní tábor v Itálii - Riccione 2008

Pojïte se mnou na chvíli do krajiny snù.
Pøedstavujte si – nádherná, sluncem zalitá písèitá pláž, jasnì azurové nebe. Vaše oèi jsou oslnìny støíbøitým leskem moøské hladiny rozprostírající se kolem vás, kam jen oko dohlédne. Nádherný sen, že?
Haló, vstávejte! To není sen, my to zažili. V prvním prázdninovém týdnu jsme se autobusem vypravili celí natìšení do italského mìsta Riccione na tábor k moøi. Užívali jsme si, na pláž to nebylo daleko. Moøe nás každý den pøekvapovalo – nìkdy klidné, skoro nehybné, jindy obrovské vlny, které se pøevalovaly jedna pøes druhou. Stali se z nás na chvíli i stavitelé – z jemného plážového písku a spousty mušlí se stavìlo jedna radost. Vypravili jsme se do místního delfinária, navštívili San Marino. Krásným nevšedním dnem pro nás byla italská pou. Když jsme mìli sluníèka a vody dost, bavili jsme se tím, že jsme uspoøádali velkolepou módní pøehlídku a zvolili i nejkrásnìjší MISS a MISSÁKA.

Zážitkù jsme si pøivezli dost, a tak bylo doma co vyprávìt.
A víte, co je na tom nejlepší? 
Pøíští léto se chystáme navštívit Španìlsko.

Webové stránky vytvořil Acceler