Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>O škole>Projekty školy>Inkluzívní vzdělávání a integrace žáků

Péče o integrované žáky

V základní škole je celkem integrováno 54 žáků s různým stupněm postižení.
Jedná se o žáky s vadami sluchu, s vadami zraku, s těžkou poruchou dorozumívání, s tělesným postižením a o žáky s poruchami učení.
Škola má zpracovanou směrnici o péči o žáky integrované, podle níž ředitelka školy rozhoduje na základě písemné žádosti zákonných zástupců a posudku školského poradenského zařízení o integraci žáka do běžné výuky.
Každý integrovaný žák má svůj Individuální vzdělávací plán. Tento individuální vzdělávací plán vypracovává třídní učitel spolu s učiteli českého jazyka a cizích jazyků.
Podmínkou integrace žáka je doporučení školského poradenského zařízení - Pedagogicko-psychologická poradna anebo Speciální pedagogické centrum.
Záznam o psychologickém vyšetření žáků školským poradenským zařízením dostávají pouze zákonní zástupci, kteří jej předloží škole při žádosti o integraci žáka.
Dobrá péče o integrovaného žáka je závislá na kvalitní péči pedagogů a na dobré spolupráci s rodiči.
Od září 2013 je otevřena třída s rozšířenou reedukační činností, kde se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracuje Mgr.lenka Kurová- speciální pedagožka.Ve škole pracuje několik dyslektických asistentek:PaedDr.Jarmila Nyklíčková, Mgr.Jitka Kleprlíková, Mgr.Marie Voláková a Soňa Macková. Mgr.Květa Golová pracuje se žáky podle "Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování". Třídní učitelky na prvním stupni v budově Komenského denně pracují se žáky metodou Sally Blythe" Dítě v rovnováze". Jedná se o dlouhodobý cyklus cviků, které vedou k rozvoji motorických schopností žáků a vyrovnávání jejich handicapu.
Ve škole je dostatečné množství pomůcek i programů na PC k výuce těchto handicapovaných dětí.

Webové stránky vytvořil Acceler